Sloga protiv Smedereva prekinula niz poraza

Komentari(0) | Autor:KK Sloga 01. фебруар 2015. Poslednja izmena: 01. фебруар 2015.
Po­sle tri ve­za­na po­ra­za ko­šar­ka­ši Slo­ge ostva­ri­li su vr­lo ube­dlji­vu po­be­du. Tri­jumf „be­lih“ ni­jed­nog tre­nut­ka ni­je do­la­zio u pi­ta­nje. Slo­ga je go­sti­ma iz Sme­de­re­va u...

Po­sle tri ve­za­na po­ra­za ko­šar­ka­ši Slo­ge ostva­ri­li su vr­lo ube­dlji­vu po­be­du. Tri­jumf „be­lih“ ni­jed­nog tre­nut­ka ni­je do­la­zio u pi­ta­nje. Slo­ga je go­sti­ma iz Sme­de­re­va u uvod­nim mi­nu­ta­ma me­ča sta­vi­la do zna­nja ka­kav ih pro­tiv­nik če­ka i ko­li­ko je va­žan ovaj tri­jumf. Već u 6. mi­nu­tu do­ma­ći su ima­li vođ­stvo od 17: 10, a na is­te­ku pr­ve če­tvr­ti­ne po­sle troj­ke Oto­vi­ća Slo­ga je ste­kla i pr­vu dvo­ci­fre­nu pred­nost 29: 18.

U dru­goj če­tvr­ti­ni do­ma­ći su ja­ko do­brom igrom pred­nost uve­ća­va­li, po­sle troj­ke Vu­li­ća u 16. mi­nu­tu bi­lo je 44: 28, a na ve­li­ki od­mor oti­šlo se pri vođ­stvu Slo­ge 53: 38. Iz­u­zet­no bor­be­no, na­dah­nu­to po­ne­kad i atrak­tiv­no za pu­bli­ku igra­la je Slo­ga u ovom me­ču pa je u dru­gom po­lu­vre­me­nu po­sle pet ve­za­nih po­e­na Vu­le­ti­ća i po­got­ka Oto­vi­ća raz­li­ka bi­la i 20 po­e­na 69: 49.

Do kra­ja utak­mi­ce do­ma­ći su ru­tin­ski odr­ža­va­li pred­nost, a po­sled­nju če­tvr­ti­nu obe­le­žio je cen­tar Slo­ge Alek­san­dar To­do­ro­vić ko­ji je se­ri­jom po­e­na sa dis­tan­ce i is­pod ko­ša odr­ža­vao vođ­stvo svog ti­ma i za­slu­žio ova­ci­je na otvo­re­noj sce­ni. Za­hva­lju­ju­ći pre­ci­znom Sto­ja­di­no­vi­ću i bor­be­nom Ze­ka­vi­či­ću Sme­de­re­vo je dva mi­nu­ta pre kra­ja sma­nji­lo pred­nost Slo­ge na sa­mo 11 raz­li­ke, ali je to bi­lo i sve od pu­le­na Zo­ra­na To­do­ro­vi­ća.

Koliko su Kraljevčani igrali dobro govori podatak da je svih sedam košarkaša domaćeg sastava, koji su dobili šansu da igraju, završilo meč sa dvocifrenim poen učinkom.

SLO­GA - SME­DE­RE­VO 1953 96 - 81(29: 20, 24: 18, 20: 19, 23: 24)

Ha­la spor­to­va. Gle­da­la­ca: 300. Su­di­je: Mr­dak i Ar­se­ni­je­vić (Be­o­grad), Ko­va­če­vić (Uži­ce).

SLO­GA: Tr­tić 16 (8-5, 3-2, 4 sk), Oto­vić 10 (11 as), Vu­le­tić 15 (6-5, 4 as, 5 sk), Ra­do­njić 11 (6-5, 5 sk, 5 as), Ta­dić 15 (7-5, 7 sk), Vu­lić 13, Jo­kić, To­do­ro­vić 16 (6-3). Ni­su igra­li: Ste­fa­no­vić, Igru­ti­no­vić, Si­me­u­no­vić, Sta­me­nić.

SME­DE­RE­VO 1953: Ste­vo­vić 8 (6-1, 6as, 9 sk), Sto­ja­di­no­vić 21 (9-6, 6 sk), Ilić 7, Ze­ka­vi­čić 15 (10-6, 7 sk), Ta­bo­vić 13 (2-2, 5-3, 9 as, 4 il), Ko­stić 6, Špa­ro­vić 3, Lam­bić 5, An­tić 3. Ni­je igrao Br­ša­no­vić.

XS
SM
MD
LG